Straatcollege

Voorwoord
Voorwoord

Voorwoord

'Docenten maken het verschil'

 

In 2015 gingen succes en zorgen hand in hand
We beginnen met het succes. We mochten constateren dat de kwaliteit van onze bachelors in 2015 opnieuw beter was gewaardeerd. De tevredenheid van studenten over hun studie was verder gestegen ten opzichte van 2014: van 3,7 naar 3,8 (gemeten via de Nationale Studentenenquête). Er waren minder zogenoemde ‘focusopleidingen’ (opleidingen die minder dan 50 punten hadden gekregen in de Keuzegids hbo) en de helft van de overblijvende focusopleidingen is na dit jaar ook van dat predicaat af. Ook oordeelden de accreditatiepanels positief over onze opleidingen, met nog vaker een ‘goed’ in plaats van een ‘voldoende’. Onze Pabo was hier een mooi voorbeeld van. Een aantal jaar geleden werd landelijk nog wel eens laatdunkend gesproken over het niveau van de opleidingen tot basisschooldocent. Maar de grondige herziening van het eindniveau en het curriculum betaalde zich in 2015 uit in waardering door experts; op alle criteria scoorden we een ‘goed’ volgens de accreditatiecommissie en minister Bussemaker kwam langs met taart. Ook de ingevoerde reken- en taaltoets voor toelating droeg bij aan deze score. Uit de inschrijfcijfers werd echter ook de keerzijde van deze maatregelen duidelijk. Door het verhogen van de lat haalden minder studenten het diploma en bij alle Pabo’s daalde de instroom fors.

Dat brengt ons bij de zorgen. Al in het voorjaar van 2015 vroegen we ons naar aanleiding van de uitkomst van ons interne Trendonderzoek Studiesucces kritisch af hoe toegankelijk onze hogeschool was voor studenten. Toegankelijkheid kan enerzijds worden uitgelegd als de mate waarin de instroom een afspiegeling is van de bevolking in de regio Rotterdam. Anderzijds is toegankelijkheid te definiëren als de mate waarin iedereen even succesvol is en een diploma behaalt aan onze hogeschool. Op het eerste vlak was het resultaat goed: de populatie studenten was een mooie afspiegeling van de bevolking in de regio. Maar waar het echt telde, bij het uiteindelijke succes, zagen we een verslechtering en was er een tweedeling ontstaan. Nadat wij eerder de eisen op het vlak van cognitieve en onderzoeksvaardigheden en reflectieve vermogens verhoogd hadden, deden meer studenten langer over hun studie en vielen vooral mbo-studenten vaker uit. De mbo-studenten deden het traditioneel goed in het hbo, hun succes was het succes van sociale klimmers die via de beroepskolom een positie in de maatschappij veroverden. Het ongelijk dalende studiesucces van deze groep was daarmee niet alleen een rendementskwestie maar tevens een kwestie van haperende emancipatie.

Zeker in een tijd waarin tegenstellingen toenemen en de spanningen in de samenleving toenemen, is deze ontwikkeling zorgelijk. Die spanningen resoneren door in de klas. Radicalisering maar ook verdriet en ongemak naar aanleiding van de aanslagen in Europa nopen de docent en de school zich hier telkens weer toe te verhouden. We zien dit niet alleen als een bedreiging, het is ook een kans en een appèl. De klas - als metafoor voor de stad - kan immers dé plek zijn waar maatschappelijke kwesties aangekaart worden en waar studenten in veiligheid leren omgaan met verschillen en tegenstellingen.

 In 2015 hebben we het dalende studiesucces en de polarisering uitgebreid geagendeerd en in meerdere rondes besproken met medewerkers en studenten. Op de jaaropening van het studiejaar 2015-2016 deelden we de analyse van deze gesprekken en de oplossingsrichtingen die deze gesprekken opleverden. In de loop van het studiejaar werd zo steeds duidelijker wat dit voor onze hogeschool betekent en wat wij hierin te doen hebben.

Zowel wetenschap als de praktische wijsheid van onze professionals bevestigt dat er een veelvoud aan factoren is dat bijdraagt aan het succes van studenten. Maar telkens ook keert als een rode draad een simpele boodschap terug; een bescheiden waarheid, zo simpel dat we er snel aan voorbijgaan. De grootste factor waar wij als instelling invloed op hebben, is de interactie tussen docent en student: de mate waarin docenten vormgeven aan het leren, door hun studenten uit te dagen en te binden. Wat we in 2015 zijn gestart en de komende jaren zullen continueren, moet daarover gaan. Dat we daar ook al in slagen, tonen de uitspraken van bevlogen docenten aan, die we ‘tussen de regels door’ in dit jaarverslag aan het woord laten.

Het College van Bestuur

HOME