Stagegesprek

Hoofdstuk 10 - Jaarverslag Raad van Toezicht
10 Jaarverslag Raad van Toezicht

Hoofdstuk 10

Jaarverslag Raad van Toezicht

“Door open vragen te stellen, door ze scenario’s te laten bedenken, kunnen we studenten laten ervaren waarom iets in de praktijk belangrijk is. Het concreet maken zodat ze het kunnen integreren in het leven dat ze al kennen.”

Daan Gijsbertse, doceert bij de opleiding Technische Bedrijfskunde

 

Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht op 14 maart 2016.
Samenstelling
De Raad van Toezicht van Hogeschool Rotterdam bestond eind 2015 uit de volgende leden:

 • De heer J.C. Beerman MBA
 • Mevrouw mr. C.M. Insinger MBA
 • De heer drs. C.A.C.M. Oomen
 • Mevrouw mr. W. Sorgdrager (voorzitter ad interim)
 • Mevrouw drs. J.W.A. Verlaan
 • De heer drs. C.W. van der Waaij RA.

 

(Hoofd-)functies en relevante nevenfuncties

(gegevens per 31 december 2015)

Drs. C.A.C.M. Oomen

Leeftijd: 66 jaar.

Benoemd per 1 mei 2009; nieuwe termijn van vier jaar per 1 januari 2013.

 
 • Lid Raad van Toezicht SGZ
 • Lid Raad van Commissarissen Brainova Ventures B.V.
 • Lid Raad van Commissarissen Greenfield Capital Fund III B.V.
 • Voorzitter Raad van Bestuur OWM DSW Zorgverzekeraar U.A. en OWM “Stad Holland Zorgverzekeraar” U.A.
 • Voorzitter Facilitaire Stichting Gezondheidszorg
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Rotra
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Tjip B.V.
 

Mw. mr. W. Sorgdrager

Leeftijd: 67 jaar.

Benoemd per 1 mei 2008; nieuwe termijn van vier jaar per 1 januari 2012.

 
 • Lid Raad van State
 • Lid bestuur Stichting Arbo Unie
 • Lid Raad van Toezicht van het Leids Universitair Medisch Centrum
 • Lid programmaraad Trendbureau Overijssel
 • Voorzitter ensemble Asko / Schönberg
 • Voorzitter Multatuli Huis
 • Voorzitter Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten en Filmtheaters
 

Mw. drs. J.W.A. Verlaan

Leeftijd 67 jaar.

Benoemd per

1 januari 2012; nieuwe termijn van vier jaar per 1 januari 2016.

 

 
 • Directeur en eigenaar van ‘De Ontmoeting’, Adviesbureau voor de connectie tussen verschillende domeinen: diversiteitsbeleid, wijkontwikkeling, onderwijs
 • Commissaris van woningcorporatie ‘Ons Doel’
 • Voorzitter van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties
 • Lid van het bestuur van het keurmerk ‘Blik op Werk’
 • Voorzitter Wijkvereniging Meerburg in Leiden
 • Voorzitter Via Berlin, Muziektheater
 

J.C. Beerman MBA

Leeftijd 60 jaar.

Benoemd per

1 september 2015.

 
 • Directeur Wholesale Rabobank regio Nederland en Afrika
 • Bestuurder IHC BV
 • Lid comité van Aanbeveling 'Het nieuwe rijden elektrisch vervoer centrum'
 • Lid Commissie Publiek Belang Baker Tilly Berk
 • Lid Raad van Commissarissen
  De Efteling BV
 • Lid Raad van Toezicht Circularity Center
 • Lid Safety Panel Deltalinqs
 

Drs. C.W. van der Waaij RA

Leeftijd 64 jaar.

Benoemd per

1 januari 2010;

nieuwe termijn van vier jaar per 1 januari 2014.

 
 • Lid Raad van Commissarissen Rabobank Rotterdam
 • Lid Raad van Toezicht Catharinaziekenhuis Eindhoven
 • Lid Raad van Commissarissen Koninklijke Ahrend BV
 • Lid Bestuur "Stichting Ondersteuning van de Nederlandse Bachvereniging"
 • Lid van het bestuur van de Vereniging Achmea
 • Lid van het bestuur (penningmeester) van de Vereniging Toezichthouders Hogescholen
 • Voorzitter Raad van Bestuur Nederlands Normalisatie Instituut (NEN)
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Unilever Nederland Holdings BV
 

Mw. mr. C.M. Insinger MBA

Leeftijd 50 jaar.

Benoemd per 1 september 2015.

 
 • Lid Raad van Commissarissen SNS Reaal NV
 • Lid Raad van Commissarissen Ballast Nedam NV
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Nederlands Filmfonds
 • Lid Raad van Toezicht Luchtverkeersleiding Nederland
 • Lid signaleringsraad Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
 • Lid Strategisch Audit Committee Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Extern deskundige Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen
 


Rooster van aftreden
Het volgende rooster van aftreden was per 31 december 2015 van toepassing:

 • 1 januari 2016: Mw. W. Sorgdrager
 • 1 januari 2016: Mw. J.W.A. Verlaan (herbenoembaar)
 • 1 januari 2017: Dhr. C.A.C.M. Oomen
 • 1 januari 2018: Dhr. C.W. van der Waaij
 • 1 september 2019: Dhr. J.C. Beerman (herbenoembaar)
 • 1 september 2019: Mw. C.M. Insinger (herbenoembaar)

De procedure voor de werving van twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht is succesvol afgerond en heeft geresulteerd in de benoeming van de heer Beerman en mevrouw Insinger. Aanleiding hiertoe was het onverwachte vertrek van de vorige voorzitter eind 2014 en de a.s. afloop van de benoemingtermijn van mevrouw Sorgdrager per 31 december 2015. Over de wijze van vervullen van de vacatures in de Raad van Toezicht werd met de CMR een gemeenschappelijke werkwijze overeengekomen en gedurende het proces regelmatig afgestemd.

De RvT heeft met een tussentijds besluit ervoor gekozen om tussen 1 september 2015 tot 1 januari 2016 tijdelijk met 6 leden door te gaan. De compliance officer heeft terecht geconstateerd dat de statuten voorzien in een raad met maximaal 5 leden en heeft de raad geadviseerd om alle besluiten die tussen 1 september 2015 en 1 januari 2016 genomen zijn begin 2016 opnieuw, via een circulatiebesluit, te bekrachtigen. Dit advies is door de raad opgevolgd. Per 1 januari 2016 bestaat de raad, conform artikel 8, lid 1 van de statuten, weer uit 5 leden.

De raad heeft mevrouw Sorgdrager een afscheidsdiner aangeboden en haar na afloop bedankt voor de prettige en constructieve samenwerking en waardering uitgesproken voor haar jarenlange inzet voor Hogeschool Rotterdam. De heer Beerman is m.i.v. 1 januari 2016 de nieuwe voorzitter van de raad.

In december 2015 heeft de raad tevens besloten om met ingang van 1 januari 2016 mevrouw Verlaan te herbenoemen voor vier jaar. Bij deze herbenoeming is de CMR geraadpleegd.


Bezoldiging

In 2015 zijn aan de leden van de Raad van Toezicht de volgende vergoedingen verstrekt:

De maximum beloning voor leden van de Raad van Toezicht is met ingang van 1 januari 2015 maximaal 10% van de voor de sector geldende maximale beloning (€ 178.000). Voor de voorzitters is dit maximaal 15%. Deze vergoeding is exclusief BTW. Deze bedragen zijn gebaseerd op de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De Raad van Toezicht streeft naar een beloning die geldt als gemiddeld voor een hogeschool in Nederland van een vergelijkbare grootte. Dit betekent dat de volgende bedragen van kracht zullen zijn vanaf 1 januari 2016:

• voorzitter: € 19.400 (excl. btw)

• lid: €13.500 (excl. btw)

*In de bruto vergoeding van mr. W. Sorgdrager is een afscheidsgratificatie van 500 euro gebruteerd opgenomen.


Profielschets
De profielschets voor de leden van de Raad van Toezicht luidt als volgt:

 • langdurige bestuurservaring
 • regionale/landelijke bekendheid
 • beschikkend over een relevant relatienetwerk
 • binding met de regio
 • geen 'conflicting interests'.

Door middel van spreiding over de leden wordt zo veel mogelijk een mix van deskundigheden en maatschappelijke sectoren bewerkstelligd:

 • financiën
 • gezondheidszorg
 • kunsten
 • bedrijfsleven
 • openbaar bestuur
 • haven/industrie.

Minimaal één van de leden van de Raad van Toezicht is een financieel expert, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan in de financiële bedrijfsvoering bij naar omvang gelijkwaardige rechtspersonen. Er wordt gestreefd naar een redelijke mix van actieven en niet-actieven (d.w.z. werkzaam in een maatschappelijke functie, respectievelijk een maatschappelijke functie beëindigd hebbend). Er wordt gestreefd naar een redelijke mix van mannen en vrouwen.

De volgende relaties zijn onverenigbaar met de gewenste onafhankelijkheid:

 • leden van de Raad van Toezicht die in dienst zijn bij andere hogescholen
 • leden van de Raad van Toezicht die een dienstbetrekking hebben bij één van de externe toezichthouders (zoals bijvoorbeeld de accountant) van de hogeschool.

Ter gelegenheid van het voorbereiden van de voordracht door de CMR van één van de leden van de Raad van Toezicht is er in 2011 overleg geweest over eventuele aanpassing van de profielschets. Tot een aanpassing werd toen evenwel niet besloten. Ook in het verslagjaar heeft geen aanpassing plaatsgehad.


Onafhankelijkheid
De leden van de raad zijn onafhankelijk in de betekenis van de branchecode governance. Zij kunnen onafhankelijk van elkaar, van het College van Bestuur en van welk deelbelang dan ook kritisch opereren.

Geen lid van de Raad van Toezicht, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad

 • is in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming tot lid van de Raad van Toezicht werknemer of lid van het College van Bestuur van de hogeschool (inclusief gelieerde rechtspersonen) geweest;
 • heeft een financiële vergoeding van de hogeschool of van aan haar gelieerde vennootschap ontvangen, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden wordt ontvangen;
 • was bestuurslid van een vennootschap dan wel een grote rechtspersoon waarin een lid van het College van Bestuur van de hogeschool lid van de Raad van Commissarissen respectievelijk de Raad van Toezicht is;
 • was werkzaam bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie of het ministerie van Economische Zaken;
 • hield een aandelenpakket van tenminste tien procent in een aan de hogeschool gelieerde vennootschap.

Er was geen sprake van besluitvorming waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Toezicht en/of van leden van het College van Bestuur aan de orde zijn geweest.


College van Bestuur; samenstelling en remuneratie
Gedurende het verslagjaar bestond het College van Bestuur uit Ron Bormans (voorzitter), Jan Roelof (lid) en Angelien Sanderman (lid). Van de nieuwe portefeuilleverdeling van het college, alsmede van de wijziging daarvan per 10 januari 2015 werd kennis genomen.

De raad heeft, in goed overleg met het College en de CMR, besloten om Jan Roelof te vragen een jaar langer als lid van het College aan te blijven. Jan Roelof is akkoord gegaan met dit verzoek en zal in september 2017 terugtreden als lid.

Door middel van een besluit d.d. 18 juni 2013 heeft de raad de salarissen van de leden van het College van Bestuur voor 2013 vastgesteld. Het salaris van de voorzitter is per 1 januari 2013 het maximumbedrag dat overeenkomstig de WNT voor de sector is bepaald.

Voor de leden is gebruik gemaakt van de bezoldigingscode van 12 mei 2013, opgesteld door de Haygroup. In 2015 is de WNT-norm omlaag bijgesteld naar 178.000 euro. Omdat alle leden van het college een reeds bestaande arbeidsovereenkomst hadden, hebben zij gebruik gemaakt van het van toepassing zijnde overgangsrecht. Dit recht houdt in dat bestaande bezoldigingsafspraken boven het bij wet vastgestelde bezoldigingsmaximum, gedurende een termijn van vier jaar na inwerkingtreding van de wet zal worden gerespecteerd. Omdat het overgangsrecht reeds in 2014 van toepassing was, moet de bezoldiging bij een nieuwe arbeidsovereenkomst in twee jaar worden teruggebracht tot het voor de topfunctionaris geldende bezoldigingsmaximum. Omdat alle leden in 2015 een bezoldigingsafspraak van minder dan vier jaar hadden, is de bezoldiging zoals in 2014 van toepassing was gerespecteerd.

Indien de bezoldiging van de leden van het College van Bestuur wordt afgezet tegen de geldende normen (voorzitter: WNT, leden: Hay) ontstaat het volgende overzicht:

Beraad op het functioneren van de Raad van Toezicht en van het College van Bestuur
De raad heeft in een apart daarvoor belegde vergadering (buiten tegenwoordigheid van het College van Bestuur) zich beraden op haar eigen functioneren, alsmede op het functioneren van het College van Bestuur en de leden daarvan.


Toetsingskader van de Raad van Toezicht 
De raad monitort de ontwikkelingen in de hogeschool aan de hand van verschillende overleggen en activiteiten. Het College van Bestuur faciliteert de overleggen en levert op regelmatige basis gegevens aan. De raad acht zich door dit kader goed in staat gesteld om zijn toezichthoudende taak uit te kunnen oefenen. 

Het toetsingskader bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Overleggen met het College van Bestuur (vier keer in het jaar)
 • Deelname aan commissies
 • Overleggen met de Centrale Medezeggenschapraad (twee keer in het jaar)
 • Overleg met afdeling AMC (auditing, monitoring en control)
 • Overleggen met de Compliance Manager en de Risk Manager (2 keer in het jaar)
 • Overleg met de Veiligheidsfunctionaris
 • Verdiepingsactiviteiten


Overleggen Raad van Toezicht met College van Bestuur

De raad vergaderde in het verslagjaar vier keer: op 17 maart, 2 juni, 3 november en 17 december. Tijdens deze overleggen komen een aantal vaste onderdelen en een aantal actuele onderwerpen aan de orde.

Een vast onderdeel dat aan de orde komt zijn de rapportages over het kwaliteitsprofiel, de zogenaamde vijf ankerpunten:

 • kwaliteitsoordelen opleidingen door externe experts;
 • mate van studenttevredenheid;
 • mate van studiesucces;
 • de kwaliteit van de docenten en arbeidsmarktpositie/tevredenheid alumni;
 • de mate van tevredenheid van het personeel.

Ieder thema is geoperationaliseerd in een indicator. In het volgende spinnenweb zijn de waardes van de indicatoren over 2015 weergegeven in relatie tot de ambities die HR heeft op deze indicatoren. Op studiesucces na, is over 2015 vooruitgang gerealiseerd bij de andere indicatoren. Een goede studiekeuze en het realiseren van een sterke binding tussen studenten en docenten via de kwaliteit van de opleiding blijven dé pijlers onder het studiesuccesbeleid van de hogeschool.

Dit kwaliteitsprofiel wordt steeds geactualiseerd op basis van nieuwe gegevens en wordt aan de orde gesteld in de vergaderingen van de Raad van Toezicht.

* Panels beoordelen de kwaliteitsnormen op voldoende, goed of excellent. Wij streven ernaar dat 25% van de oordelen op de creditatie eindoordeel goed of excellent is.

** % studenten dat binnen 5 jaar na de start aan een opleiding van Hogeschool Rotterdam is afgestudeerd aan een opleiding van deze hogeschool.

*** gemeten op een 5-puntsschaal

**** gemeten op een 10-puntsschaal

***** percentage medewerkers dat (zeer) tevreden is met hun werk

 

In dit kader werden eveneens de ontwikkelingen ten aanzien van het Focusprogramma besproken. In de loop van het jaar volgden rapportages over deelonderwerpen, zoals het toelatingsbeleid, de reglementering, het studiesucces van studenten, binding in de klas, veiligheid op de HR, de analyse en aanpak van langstudeerders en student- en medewerkertevredenheid.


Deelname aan commissies 
De Raad van Toezicht heeft het in 2013 genomen besluit om een commissiestructuur in te voeren gecontinueerd. De samenstelling van de commissies was aldus:

 • auditcommissie: de heren Oomen en Van der Waaij (vanuit de Raad van Toezicht) en de heer Roelof en mevrouw Sanderman (vanuit het College van Bestuur). De commissie vergaderde twee keer.
 • selectie- en remuneratiecommissie: mevrouw Sorgdrager en de heer Van der Waaij (vanuit de Raad van Toezicht) en de heer Bormans (vanuit het College van Bestuur). De commissie vergaderde twee keer.
 • onderwijscommissie: mevrouw Verlaan en de heer Van der Waaij (vanuit de Raad van Toezicht) en de heer Bormans (vanuit het College van Bestuur). De commissie vergaderde 2 keer.Onderwerpen die in de auditcommissie besproken zijn:

 • de toepassing van de Europese aanbestedingswet;
 • positief oordeel over de IT beheersing van Hogeschool Rotterdam;
 • de voortgang van de Begrotingstafel (nieuw allocatiemodel);
 • de begroting en financiering van het project Kralingse Zoom;
 • de risicorapportage KZ;
 • stand van zaken vastgoed;
 • procedure omtrent het omgaan met waardepapieren;
 • prestatieafspraken;
 • controleverklaring:
 • management letter;
 • VAR;
 • kaderbrief;
 • werkprogramma Compliance Officer en Risk Manager.


Onderwerpen die in de selectie- en remuneratiecommissie besproken zijn;

 • de bezoldiging van de leden van het College van Bestuur;
 • de beoordeling van de leden van College van Bestuur;
 • nieuwe procedure voor de beoordeling van de leden van College van Bestuur;
 • de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht;
 • de declaratieregels.


Onderwerpen die in de onderwijscommissie besproken zijn;

 • Voortgang focusdoelen;
 • Focusagenda;
 • Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO);
 • 'Tour de horizon' langs de verschillende kenniscentra;
 • Herinrichting Economisch Domein (RBS 2.0).


Overleggen met de centrale medezeggenschapsraad
De Raad van Toezicht en de CMR kwamen twee keer samen, een keer onder voorzitterschap van de CMR en een keer onder voorzitterschap van de Raad van Toezicht. Een van deze keren vond plaats in aanwezigheid van het College van Bestuur en een keer zonder het college. De bijeenkomsten vonden plaats op 16 maart 2015 (met CvB) en op 12 oktober 2015 (zonder CvB).

Met de centrale medezeggenschapsraad werd o.a. gesproken over het inrichten van 2 stilteruimten op de locaties Museumpark en Kralingse Zoom, de samenstelling van het College van Bestuur, de stand van zaken m.b.t. de werving van de nieuwe leden van de Raad van Toezicht, de meerjareninvesteringsplannen van de instituten, het studentenprotest in het Maagdenhuis in relatie tot de verdere democratisering van het bestuur, de gewijzigde begrotingssystematiek en de kwaliteit van de medezeggenschap.


Overleg met afdeling AMC (auditing, monitoring en control)

De jaarplannen en het jaarverslag AMC zijn besproken met de raad.


Overleggen met de Compliance Manager en de Riskmanager

De jaarplannen van Compliance Officer en Risk Manager zijn met de raad besproken.


Overleg met de Veiligheidsfunctionaris

De uitslagen van de veiligheidsenquête zijn besproken. Daarnaast zijn de veiligheidsrisico’s in kaart gebracht en met de raad gedeeld.


Verdiepingsactiviteiten

Leden van de raad gaven ‘acte de présence’ bij de opening van het cursusjaar 2015/2016. In het kader van de professionaliseringsactiviteiten hebben de leden van de Raad van Toezicht, in wisselende samenstelling, in 2015 werkbezoeken afgelegd aan de volgende instituten (en zijn daar in gesprek geweest met docententeams en andere medewerkers):

 • het instituut voor de Gebouwde Omgeving (IGO);
 • Rotterdam Business School (RBS);
 • het instituut voor Financieel Management (IFM);
 • het instituut voor Bedrijfskunde (IBK) en
 • het instituut voor de Lerarenopleidingen (IvL).

Van deze werkbezoeken zijn korte verslagen gemaakt. Deze verslagen zijn onderling uitgewisseld.
Daarnaast hebben de leden op 2 juni en 17 december 2015 deelgenomen aan verdiepingsbijeenkomsten waar de volgende thema’s aan bod zijn gekomen:

 1. Veiligheid binnen HR;
 2. Diversiteit en spanningen in de klas;
 3. Studiesucces en belang van binding tussen docent en student in de klas.


Financiën

Inmiddels is het proces van risicomanagement ingebed in de P&C-cyclus en behoort het tot de standaard. Het onderhoud / actualiseren van het risicoregister van de HR is een taak geworden van de Risk Manager.

De P&C-cyclus met betrekking tot risicomanagement ziet er globaal als volgt uit:

 • Uitgangspunt is het vastgestelde risicoprofiel HR van het voorafgaand jaar;
 • Jaarlijks worden door het CvB in samenwerking met AIC gesprekken gevoerd met de directies van de diensten en met een deel van de instituutsdirecties over de belangrijkste (nieuwe) risico’s en de daarbij behorende beheersmaatregelen;
 • Op basis van deze gesprekken wordt jaarlijks een update gedaan van het risicoprofiel van HR. Hierin worden aanbevelingen voor beheersmaatregelen geformuleerd om niet of onvoldoende gemitigeerde risico’s af te dekken. Tevens worden voor significante risico’s scenarioberekeningen m.b.t. de financiële consequenties gemaakt;
 • Het opvolgen van de aanbevelingen is de verantwoordelijk van de individuele directies;
 • Periodiek vindt in de bilo’s met de directies door het CvB monitoring plaats van het adequaat opvolgen van de aanbevelingen;
 • Periodiek beoordeeld de Raad van Toezicht (een update van) het kwaliteitsprofiel van HR.

De Raad van Toezicht toetste het financiële beleid aan de hand van de zogenaamde Nota Financieel Beleid met o.a. de volgende kengetallen: huisvesting 8% van Rijksbijdrage en Collegegelden, solvabiliteit: minimaal 30%, liquiditeitspositie: ten minste € 10 mln.

De Raad van Toezicht keurde in zijn vergadering d.d. 2 juni 2015 het Jaarverslag 2014 van het College van Bestuur goed. Ook de Jaarrekening 2014 en het Accountantsverslag over dat jaar van de accountant PwC werden in die vergadering besproken. De Raad van Toezicht verleende decharge aan het College van Bestuur voor het in 2014 gevoerde beleid. De bespreking van de jaarrekening vond, zoals gebruikelijk, plaats in tegenwoordigheid van de accountants van PwC, de heren Snepvangers en Vermeulen. PwC heeft bij deze jaarrekening een goedkeurende verklaring afgegeven.

Tijdens de overleggen met de raad werd regelmatig de prognose voor het hele jaar afgezet tegen de begroting, zodat, na voorbereidend overleg in de auditcommissie, de raad in staat was de financiële gang van zaken te volgen. De raad verleende in zijn vergadering d.d. 17 december 2015 goedkeuring aan de Begroting 2016.

Naar aanleiding van de rapportage van PricewaterhouseCoopers (april 2014) over het verloop van het begrotingsproces zijn de uitgangspunten ter discussie gesteld en is de betrokkenheid van de centrale medezeggenschapsraad (CMR) veranderd. Besloten is het proces stapsgewijs aan te passen, zodat er rust komt in het proces. In 2016 zullen de aanpassingen volledig meegenomen zijn.


Instroom, onderwijs en kwaliteit

De totale instroom (bachelors, Ad’s en masters) voor studiejaar 2015 is 11.327 studenten. Dit is nagenoeg gelijk aan het vorige studiejaar. Dit cijfer is in positieve zin afwijkend t.o.v. van de landelijke trend waar sprake was van een flinke daling van gemiddeld 8%. Voor Associate degrees was er onverminderd veel belangstelling.

Ten aanzien van de kwaliteit van de opleidingen, de resultaten in de keuzegids en de visitaties in 2015 stelt de raad dat de conclusies in de keuzegids een gemiddelde verbetering laten zien over de gehele linie. Dit jaar is de middengroep nog verder gegroeid en is het aantal negatief beoordeelde opleidingen iets gestegen en het aantal positief beoordeelde opleidingen is iets teruggelopen.

Resultaten op visitaties, uitgevoerd in 2015, laten zien dat er geen onvoldoendes zijn en dat de resultaten “goed” ook een stijging vertonen.


Personeelsbeleid en organisatie
Een belangrijk onderdeel van de uitkomsten van het cao-overleg was de vergrote aandacht voor duurzame inzetbaarheid van het personeel. De raad werd op de hoogte gebracht van de aanpak van het College van Bestuur. Ook werd de raad in december 2015 bijgepraat over de eerste uitslagen van de medewerkersonderzoek 2015. Er was over de hele linie sprake van een stijging van de tevredenheid. Gedurende het jaar werd de raad op regelmatige basis geïnformeerd over de stand van zaken rondom de reorganisatie van de diensten (KWS).


Huisvesting

Na de ingrijpende beslissing per eind 2012 om niet over te gaan tot de ontwikkeling van de locatie Coolhaven, maar om het complex Kralingse Zoom verder in stand te houden en te verbeteren, was er in 2015 sprake van een situatie van consolidatie van de huisvestingsportefeuille. Wel werd er op tijdelijke basis een aantal locaties betrokken om capaciteitsproblemen het hoofd te bieden. De raad werd regelmatig geïnformeerd over de ontwikkelingen ten aanzien van de planvorming bij de Kralingse Zoom.


Tot slot

De Raad van Toezicht spreekt zijn waardering uit voor de goede inzet waarmee de medewerkers, het management en het College van Bestuur van de hogeschool hun functie uitoefenen. Tevens wenst zij alle studenten een leerzame, inspirerende en succesvolle studie toe.

HOME